Click to Continueunderlined ads Removal

click to continue

Click to Continue quảng cáo có thể xảy ra khi máy tính của bạn bị nhiễm bệnh với một mở rộng trình duyệt độc hại được cài đặt của phần mềm quảng cáo hoặc phần mềm không mong muốn tiềm tàng (Chuột con). Các quảng cáo mà nói “Click to Continue are caused by adware and often send the user to ad-support networks to earn revenue by click.

Tên miền chỉ được sử dụng để thúc đẩy các quảng cáo và không độc hại hoặc kết hợp với phần mềm độc hại. Các quảng cáo có thể khác nhau, đôi khi nó khuyến khích các sản phẩm từ trang web mua sắm khác nhau, đôi khi giả mạo bản Cập Nhật và trong trường hợp này một Click to Continue scam. Phần mềm quảng cáo có liên quan thường được kèm với phần mềm miễn phí. Nó ’ s rất quan trọng bạn phải quan tâm đến giấy phép thỏa thuận và màn hình cài đặt khi cài đặt phần mềm miễn phí.

Nếu tiến trình cài đặt tuỳ chỉnh cung cấp cho một sự suy giảm, nút tuỳ chỉnh hoặc nâng cao, nhấp vào nó để tìm hiểu nếu có bất kỳ phần mềm bổ sung nào cài đặt mà bạn không cần hoặc muốn. Trong khi cài đặt phần mềm quảng cáo cung cấp cho bạn các phần mềm bổ sung để làm phong phú thêm kinh nghiệm trình duyệt của bạn. Hãy lưu ý rằng phần mềm bổ sung này có thể được kèm với quảng cáo để giữ cho nó miễn phí.

Đọc thêm…